மத்தேயு நற்செய்தி 21:22

நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும்போது நம்பிக்கையுடன் கேட்பதை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் ‘ ~மத்தேயு நற்செய்தி 21:22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: