மத்தேயு நற்செய்தி 5: 16

இவ்வாறே உங்கள் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிர்க! அப்பொழுது அவர்கள் உங்கள் நற்செயல்களைக் கண்டு உங்கள் விண்ணகத் தந்தையைப் போற்றிப் புகழ்வார்கள். மத்தேயு நற்செய்தி 5: 16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: