மத்தேயு நற்செய்தி 5:41

எவராவது உங்களை ஒரு கல் தொலை வரக் கட்டாயப்படுத்தினால் அவரோடு இரு கல் தொலை செல்லுங்கள். ~மத்தேயு நற்செய்தி 5:41

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: