மத்தேயு நற்செய்தி 6:12

எங்களுக்கு எதிராகக் குற்றம் செய்தோரை நாங்கள் மன்னித்துள்ளதுபோல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். ~மத்தேயு நற்செய்தி 6:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: