மத்தேயு 19:19

தாய் தந்தையை மதித்து நட. மேலும், உன்மீது நீ அன்புகூர்வதுபோல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர்மீதும் அன்பு கூர்வாயாக . மத்தேயு 19:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: