யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 1:3

உங்கள் நம்பிக்கை சோதிக்கப்படும்போது மனவுறுதி உண்டாகும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்.
யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 1:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: