யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 4:17

நன்மை செய்ய ஒருவருக்குத் தெரிந்திருந்தும் அவர் அதைச் செய்யாவிட்டால், அது பாவம். ~ யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 4:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: