யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 1:6

நம்பிக்கையோடு, ஐயப்பாடின்றிக் கேட்க வேண்டும். ஐயப்பாடு கொள்பவர்கள் காற்றினால் அலைக்கழிக்கப்படும் கடல் அலையைப் போன்றவர்கள். ~யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 1:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: