யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 5:20

தவறான நெறியிலிருந்து மனந்திருப்புகிறவர் அவரை அழிவிலிருந்து மீட்பார் என்பதையும் திரளான பாவங்களைப் போக்குவார் என்பதையும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். ~யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 5:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: