யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 1:17

நல்ல கொடைகள் அனைத்தும், நிறைவான வரமெல்லாம், ஒளியின் பிறப்பிடமான விண்ணகத் தந்தையிடமிருந்தே வருகின்றன. அவரிடம் எவ்வகையான மாற்றமும் இல்லை: அவர் மாறிக்கொண்டிருக்கும் நிழல் அல்ல. ~யாக்கோபு (யாகப்பர்) திருமுகம் 1:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: