யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 15:17

நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதே என் கட்டளை. ~யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 15:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: