யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 15:5

நானே திராட்சைக் செடி; நீங்கள் அதன் கொடிகள். ஒருவர் என்னுடனும் நான் அவருடனும் இணைந்திருந்தால் அவர் மிகுந்த கனி தருவார். என்னைவிட்டுப் பிரிந்து உங்களால் எதுவும் செய்ய இயலாது. ~யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 15:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: