யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 3:17

உலகிற்குத் தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்க அல்ல, தம் மகன் வழியாக அதை மீட்கவே கடவுள் அவரை உலகிற்கு அனுப்பினார். யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 3:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: