யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 13:34

ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் ‘ என்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்குக் கொடுக்கிறேன். நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள். ~யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 13:34

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: