யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 5:35

வாழ்வு தரும் உணவு நானே. என்னிடம் வருபவருக்குப் பசியே இராது; என்னிடம் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவருக்கு என்றுமே தாகம் இராது. ~யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 5:35

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: