யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 3:16

தம் ஒரே மகன் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் எவரும் அழியாமல் நிலைவாழ்வு பெறும் பொருட்டு அந்த மகனையே அளிக்கும் அளவுக்குக் கடவுள் உலகின் மேல் அன்பு கூர்ந்தார். ~யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 3:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: