யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 8: 29

என்னை அனுப்பியவர் என்னோடு இருக்கிறார். அவர் என்னைத் தனியாக விட்டுவிடுவதில்லை. நானும் அவருக்கு உகந்தவற்றையே எப்போதும் செய்கிறேன். ~யோவான் (அருளப்பர்) நற்செய்தி 8: 29

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: