யோவான் நற்செய்தி 3 :17

உலகிற்குத் தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்க அல்ல, தம் மகன் வழியாக அதை மீட்கவே கடவுள் அவரை உலகிற்கு அனுப்பினார். ~யோவான் நற்செய்தி 3 :17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: