லூக்கா நற்செய்தி 1:68

இஸ்ரயேலின் கடவுளாகிய ஆண்டவரைப் போற்றுவோம். ஏனெனில் அவர் தம் மக்களைத் தேடிவந்து விடுவித்தருளினார். ~லூக்கா நற்செய்தி 1:68

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: