லேவியர் (லேவியராகமம்) 19:18

பழிக்குப் பழியென உன் இனத்தார்மேல் காழ்ப்புக் கொள்ளாதே. உன் மீது நீ அன்புகூர்வதுபோல் உனக்கு அடுத்திருப்பவர் மீதும் அன்பு கூர்வாயாக! ~லேவியர் (லேவியராகமம்) 19:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: