“விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கிப்போவானானால் அவன்மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார். “எபிரெயர் 10:38

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: