விடுதலைப் பயணம் 15:13

நீர் மீட்டுக்கொண்ட மக்களை உம் பேரருளால் வழிநடத்திச் சென்றீர்; உம் ஆற்றலால் அவர்களை உம் புனித உறைவிடம் நோக்கி வழி நடத்திச் சென்றீர். ~விடுதலைப் பயணம் 15:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: