விடுதலைப் பயணம் 4:15

உனக்குப் பதிலாக மக்களிடம் அவன் பேசுவதால், அவன் உனக்கு வாயாக இருப்பான். நீயோ அவனுக்குக் கடவுள் போல் இருப்பாய். ~விடுதலைப் பயணம் 4:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: