விவேகத்துடன் காரியத்தை நடப்பிக்கிறவன் நன்மைபெறுவான்; கர்த்தரை நம்புகிறவன் பாக்கியவான். நீதிமொழிகள் 16:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: