வேற்றிடங்களில் வாழும் ஆயிரம் நாள்களினும் உம் கோவில் முற்றங் களில் தங்கும் ஒருநாளே மேலானது;பொல்லாரின் கூடாரங்களில் குடியிருப்பதினும்,என் கடவுளது இல்லத்தின் வாயிற்காவலனாய் இருப்பதே இனிமையானது. திருப்பாடல்கள் 84 : 10.

mygreatmaster-promise-25-7-2015

இன்றைய வாக்குத்தத்தம்

வேற்றிடங்களில் வாழும் ஆயிரம் நாள்களினும் உம் கோவில் முற்றங்
களில் தங்கும் ஒருநாளே மேலானது;பொல்லாரின் கூடாரங்களில்
குடியிருப்பதினும்,என் கடவுளது இல்லத்தின் வாயிற்காவலனாய்
இருப்பதே இனிமையானது.

திருப்பாடல்கள் 84 : 10.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: