ഈ പ്രഭാതത്തില്‍….

ഈ പ്രഭാതത്തില്‍…. പ്രഭാതം മുതല്‍ പ്രദോഷം വരെ കര്‍ത്താവേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. നന്ദി ദൈവമേ നന്ദി ദൈവമേ നിത്യവും നിത്യവും നന്ദി ദൈവമേ, അങ്ങ് തന്ന സ്നേഹത്തി നന്ദി . അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി.. അങ്ങ് തന്ന സുഖങ്ങള്‍ക്കും ദുഖങ്ങള്‍ക്കും നന്ദി. അങ്ങ് തന്ന സൌഹൃദങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി. അങ്ങ് തന്ന തൊഴിലിനും നന്ദി. എന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ സഹോദരങ്ങള്‍ ജീവിത പങ്കാളി മക്കള്‍ എന്നിവരെയോര്‍ത്തു നന്ദി. കര്‍ത്താവേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാല്‍ നന്ദി പറഞ്ഞു തീര്‍ക്കുവാന്‍ ഈ ജീവിതം തന്നെ തികയുകയില്ല. എന്റെ ദൈവമേ, ബലഹീനനായ ഞാന്‍ ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവര്‍ത്തിയിലും വരുത്തുന്ന പാപങ്ങളെയോര്‍ത്തു നിറഞ്ഞ മനസോടെ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഈശോയുടെ തിരു രക്തത്താല്‍ കഴുകണേ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാതമാവിനാല്‍ എന്നെയും ശക്തിപ്പെടുത്തണെ. കര്‍ത്താവേ ആര്‍ക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നോ അവരെയും അവരുടെ നിയോഗങ്ങളെയും സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ആശീര്‍വദിക്കണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയില്‍ പ്രീതി കണ്ടെത്തിയ പരിശുദ്ധ അമ്മയും മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി മാദ്ധ്യസ്ഥം വഹിക്കട്ടെ.

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: