“ഏകനായി മഹാത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്നു — അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതു.”സങ്കീതനങ്ങ, അദ്ധ്യായം 136 : 4

You may also like...

1 Response

  1. Utterly composed written content , regards for information .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: