“യഹോവയുടെ ദയയോ എന്നും എന്നേക്കും അവന്റെ ഭക്തന്മാര്‍കും അവന്റെ നീതി മക്കളുടെ മക്കള്‍ക്കും ഉണ്ടാകും.” സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 103:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: