அடைக்கலமும்,ஆற்றலும் ஆண்டவர் நமக்கு தருவார்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: