அதற்கு இயேசு: நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் John 14:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: