அதிகாலையில் உமது கிருபையைக் கேட்கப்பண்ணும், உம்மை நம்பியிருக்கிறேன், சங்கீதம் 143:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: