அது கர்த்தராலே ஆயிற்று, அது நம்முடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது, சங்கீதம் 118:23

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: