“அநாதி தேவனே உனக்கு அடைக்கலம்; அவருடைய நித்திய புயங்கள் உனக்கு ஆதாரம்”உபாகமம் 33:27

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: