அனைத்து மனிதரையும் ஒளிர்விக்கும் உண்மையான ஒளி இயேசு

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: