அன்பும், அமைதியும் அளிக்கும் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: