அப்பொழுது உன் களஞ்சியங்கள் பூரணமாய் நிரம்பும்; உன் ஆலைகளில் திராட்சரசம் புரண்டோடும். நீதிமொழிகள் 3:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: