அவரிடம் அடைக்கலம் புகுந்தோரை அவர் அறிவார். நாகூம் 1:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: