அவரிடம் அடைக்கலம் புகுவோர் அனைவரும் பேறுபெற்றோர். திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 2:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: