அவர்கள் என் பெயரை அறிந்துள்ளதால், அவர்களைப் பாதுகாப்பேன்; திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 91:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: