“அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும், பாழாக்கும் கொள்ளைநோய்க்கும் தப்புவிப்பார். “சங்கீதம் 91:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: