அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். யாத்திராகமம் 23:25

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: