ஆண்டவரிடம் கொள்ளும் அச்சம் ஆயுளை நீடிக்கச் செய்யும்; பொல்லாரின் ஆயுட்காலம் குறுகிவிடும். நீதிமொழிகள் 10 : 27.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: