ஆண்டவரின் அன்பிலே நிலைத்திருப்போம்.[யோவான் 15:9]

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: