ஆண்டவரின் இரக்கம் தீர்ந்து போகவில்லை.புலம்பல் 3 : 22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: