ஆண்டவரின் உயிருள்ள வார்த்தைகளே செபமாலை வடிவமாகி உள்ளன

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: