ஆண்டவரின் ஏட்டுச் சுருளை ஆய்ந்து படியுங்கள். ஏசாயா 34:16.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: