ஆண்டவரின் கண்கள் நேர்மையானவர்களை பார்க்கிறது.1பேதுரு 3:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: