ஆண்டவரின் திருப்பெயரை அறிக்கையிட்டு மன்றாடுகிறவர் எவரும் மீட்புப் பெறுவர் உரோமையர் 10 : 13 .

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: