“ஆண்டவருக்குப் பயப்படுவதே ஞானம்; பொல்லாப்பை விட்டு விலகுவதே புத்தி”யோபு 28:28

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: