ஆண்டவருக்குள் அவர்களை ஆற்றல் மிக்கவர்கள் ஆக்குவேன்; செக்கரியா 10:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: